Az A-Jázmin Kft.

rövidített adatvédelmi tájékoztatója

Az A-Jázmin Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Füredi u. 7., cégjegyzékszám: 14-09-310395, adószám: 22714392-2-14, telefonszám: 82/222-355, 84/310-390, e-mail: kaposvar@a-jazmin.hu, siofok@a-jazmin.hu, info@konyveleskaposvar.hu, fax: 82/809-899, 84/310-390, önállóan képviseli: Németh Mária Zsuzsanna ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 8600 Siófok, Fő tér 3. sz. alatt.

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 

Egyszeri információkérés

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

 

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

 

Ide tartozik például érintettel folyatott levelezés.

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)

 

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

 

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adat válaszadás

 

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.

A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

 

Adatkezelés időtartama:

törlési kérelem végrehajtásáig, vagy

cél megvalósulásáig, vagy

ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.

 

Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Ajánlatkérés

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

 

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma* válaszadás

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére és ajánlatot kér.

Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

 

Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő töröli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat).

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet, amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az ügyféllé válás adminisztratív lépése, a GDPR 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.

 

A kezelt adatok köre:

név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
képviselt szervezet adatai* azonosítás

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.

Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú nyilvántartóba.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.

 

Adatkezelés időtartama:

a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig tart.

amennyiben érintett felé az adatait tartalmazó számviteli bizonylat került kiállításra, úgy a bizonylatra került adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján 8 évig tart.

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.

 

Az adatkezelés módja: papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelölt adatok  minimálisan szükségesek az azonosítás és kapcsolattartás miatt.

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 

Például könyvelési szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés.

 

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

 

Jogalap: a megállapodás megkötése

önkéntes hozzájáruláson alapul.

a GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
szerződés tárgya szerződés tartalmi eleme
fizetési feltételek szerződés tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme

 

Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az érintett az Adatkezelő egymással egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről.

Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.

Az érintett és Adatkezelő együttesen, vagy valamelyik fél létrehozza a megállapodás tervezetét, amelyet közös akaratelhatározásból aláírnak.

Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.

Adatkezelő érintettet, vagy érintette az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

 

Adatkezelés időtartama:

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,

olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

Az adatkezelés módja: papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az I. sz. melléklet tartalmazza.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Egészségügyi adat kezelése: megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adat kezelése

 

Érintett (Munkatárs) megváltozott munkaképességét bejelentheti az Adatkezelő felé, aki a megváltozott munkaképességről (munkaképesség csökkenésről) szóló orvos szakértői vélemény egy másolati példányát kezelni köteles adóhatósági vizsgálat során történő bemutatás kötelezettségével.

 

Az 1. pontban meghatározott egészségi állapottal kapcsolatos adat Adatkezelő által történő kezelése jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

 

Az érintettek köre: Minden Munkatárs, aki egészségi állapottal kapcsolatos adatot oszt meg Adatkezelővel.

 

A kezelt adatok köre:

név* azonosítás
egészségügyi adat* (orvos szakértői vélemény adata) ellenőrzés, bizonyítás

 

Az adatkezelés célja jogi kötelezettségek teljesítése a foglalkoztatás egészségüggyel, valamint a hatósági vizsgálati eljárásban történő bizonyítással kapcsolatban.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Az egészségügyi adatokat az Adatkezelő Munkatársa papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja.

Munkatárs kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.

Az érintett egészségügyi adataihoz kizárólag az a Munkatárs férhet hozzá, akivel az érintett az adatokat megosztotta, továbbá az a Munkatárs, aki a szolgáltatást az érintett felé teljesíti és a teljesítéshez szükséges megismernie az egészségügyi adatokat és ehhez az önkéntes hozzájárulását az érintett megadta.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról – saját költségére – másolatot kaphat.

Egészségügyi adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés

a következő felülvizsgálat szerinti dokumentum benyújtásáig, valamint

az adókedvezmények ellenőrizhetőségének elévüléséig tart.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára csak és kizárólag az érintett kifejezett kérése, valamint jogi kötelezettség teljesítése miatt (bizonyítás) kerülhet sor adatközlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, bár az kötelezettsége, úgy az Adatkezelő kezdeményezi a Munkatárs jogviszonyának felbontását.

 

Banki átutalással kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik például az Adatkezelő felé történő átutalással kapcsolatos adatkezelés. Amennyiben az Adatkezelő a megbízó Partnere nevében, érdekében végez átutalást, akkor az adatfeldolgozásnak minősül, erről lásd a következő fejezetet!

 

Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszik meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé, vagy pénzügyi teljesítést fogad az Adatkezelő részéről. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

 

Adatkezelés jogalapja:

az érintettek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező.

Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.

 

A kezelt adatok köre és célja

számlabirtokos neve* azonosítás
bankszámla száma* azonosítás, utalás
közlemény* azonosítás
összeg* azonosítás

 

Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

 

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.

Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.

Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank felé, e személy(ek) az I. sz. mellékletben került(ek) megnevezésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Közösségi oldalakon történő marketing

 

Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/konyveloiroda.jazminadoszakerto/ oldalon, valamint más közösségi oldalakon.

 

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

 

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

 

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

 

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

 

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus, de jellemzően papír alapon).

 

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik.

 

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

 

Az adatkezelés célja a jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan papír alapon történik.

Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút.

A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.

A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.

Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.

Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

 

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 6 hónapig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez,

felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy

érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon, manuálisan automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre, a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) meghatározott adatait az I. sz. mellékletben meghatározott könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése

 

Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, nyilvántartani és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

 

Az adatkezelés jogalapja:

a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek.

az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé a 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontjában, valamint

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban meghatározott, az alább felsorolt, *-gal jelölt adatok vonatkozásában kötelező, így az adatkezelés is kötelező.

Más, *-gal nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke vagy

az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.

 

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.

 

Adatkezelő a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Munkáltató/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét.

 

Az adatkezelések célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

 

Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli az alábbi célból, jogos érdekből:

érintett telefonszáma kapcsolattartás
érintett e-mail címe kapcsolattartás

 

A jogos érdek abban nyilvánul meg, hogy az érintettnek, vagy az Adatkezelőnek érdeke az, hogy az Adatkezelő az érintettel kapcsolatban tudjon lépni a jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése kapcsán.

 

Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal:

egészségügyi adat megváltozott munkaképesség igazolása Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (hatóság felé)
egészségügyi adat  – lásd külön adatkezelésben munkavégzésre való képesség Adatkezelő jogos érdeke/érintett létszükséglete
érintett képmása – lásd külön adatkezelésben Adatkezelő marketingje érintett önkéntes hozzájárulása

 

Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.

Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.

Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre, úgy e személy az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

egyéb szabályokat lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése

 

Adatkezelő a belső képzések során felvett adatokat az itt megfogalmazottak alapján kezeli tekintettel arra, hogy többek között az  Adatkezelőnél hatályban levő tűzvédelmi, munkavédelmi és adatvédelmi szabályzatok alapján a Munkatársak oktatásban részesülnek, amellyel kapcsolatban jelenléti ívek, jegyzőkönyvek kerülnek felvételre. Az Adatkezelő a Munkatársak bizonyítványait és megszerzett képzettségeit is a jelen szabályok alapján kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja:

jogszabály alapján kötelező (pl. tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi, munkakörre előírt oktatás, stb.), vagy

az Adatkezelő jogos érdeke (pl. HACCP, adatvédelmi oktatás). Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a Munkatársak ismeretei, képességei, készségei folyamatosan fejlődjenek, hogy egyre növekvő minőségű feladatot lássanak el.

 

Az érintettek köre: Adatkezelő minden Munkatársa.

 

Kezelt adatok köre és célja az oktatási naplóval kapcsolatban:

képzés tárgya témája azonosítás
résztvevő Munkatársak névsora (jelenléti ív) azonosítás
résztvevő Munkatársak aláírása azonosítás, későbbi bizonyítás
képzés időpontja azonosítás
az előadó neve és aláírása azonosítás

 

Kezelt adatok köre és célja az egyéni képzéssel kapcsolatban:

Munkatárs neve azonosítás
oktatás tárgya azonosítás
az oktatás időpontja azonosítás
az előadó neve és aláírása azonosítás

 

Kezelt adatok köre és célja a Munkatársak bizonyítványaival, vizsgáival kapcsolatban:

Munkatárs neve azonosítás
bizonyítvány, vizsga sorszáma azonosítás, bizonyítás, állami adó- és vámhatóság történő lejelentés
bizonyítvány, vizsga másolata bizonyítás, ha azt hatóság megköveteli, egyébként másolatokat az Adatkezelő nem tárol

 

Az adatkezelés célja egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, a szakmai képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének nyomonkövetése, fejlődésének elősegítése.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat belső képzés esetén:

Adatkezelő meghirdeti a belső képzés időpontját, időpontjait, Munkatárs pedig a belső képzésen részt venni köteles.

Adatkezelő a belső képzésről jelenléti ívet, vagy más, bizonyító erejű dokumentumot vesz fel, amelyet a Munkatárs aláírásával lát el.

Amennyiben azt a képzés megköveteli, Munkatárs vizsgát tesz, amelynek eredményét az Adatkezelő letárolja.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a Munkatársak harmadik fél által kibocsátott vizsgáival, bizonyítványaival kapcsolatban:

Érintett az adatkezelő számára a megszerzett vizsgáról szóló igazolást, tanúsítványt, vagy bizonyítványt az Adatkezelő számára bemutatja.

Adatkezelő a dokumentum hitelességéről megbizonyosodik, annak számát letárolja.

Amennyiben munkaügyi vagy más hatóság a munkavégzés helyszínén vizsgálhatja a dokumentum meglétét, úgy Adatkezelő – az érintett beleegyezését követően – másolatot készíthet a dokumentumról, amelyet az adatbiztonság követelményének megfelelően köteles tárolni. Más esetben az Adatkezelő másolatot nem készíthet a dokumentumokról.

 

Az adatkezelés időtartama: munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi oktatás naplóját az Adatkezelő 3 évig őrzi meg, a Munkatárs egyéni képzésének naplóját, bizonyítványainak, vizsgáinak adatait (és ha szükséges, másolatait) a jogviszony időtartama alatt kezeli.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik harmadik fél számára kerül közlésre, e személyek az I. sz. mellékletben kerültek megnevezésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.

 

Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, különösen Munkatárs, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).

 

A kezelt adatok köre és célja:

érintettel készült hangfelvétel azonosítás, marketing
érintett arcképmása azonosítás, marketing
érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videófelvételt, amelyről az érintett felismerhető azonosítás, marketing

 

Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek publikálása médiában (pl. televízió, rádió), közösségi médiában (pl. facebook oldal) az Adatkezelő marketingje céljával.

 

Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:

az adat (pl. képmás) nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, ideértve a boltok területén marketing célból promóciós videókat is, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket;

amennyiben az összes körülményre tekintettel megállapítható a felvétel egyedisége, egyéni portré jellege, akkor érintettől előzetes hozzájárulást kell kérni, amely előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).

Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.

 

Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről a kaposvar@a-jazmin.hu, siofok@a-jazmin.hu, info@konyveleskaposvar.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Ügyfél-átvilágítás

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai szerint Adatkezelő ügyfél-átvilágítási kötelezettség (6. és 7-11.§) terheli.

 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapul, kötelező.

 

Az érintettek köre: Az Adatkezelő minden ügyfele, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselőt az ügyfél meghatalmazottja, minden rendelkezésre jogosult személy, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottja is, amennyiben ilyen személy kijelölésre kerül.

 

Ha az ügyfél jogi személy, úgy a nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosításán túlmenően a jogi személy azonosítását is el kell végezni.

 

Kezelt adatok körei: Adatkezelő az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni az említett jogszabály 7. § 2. bek. alapján:

természetes személy

családi és utónevét,

születési családi és utónevét,

állampolgárságát,

születési helyét, idejét,

anyja születési nevét,

lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

azonosító okmányának típusát és számát;

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

nevét, rövidített nevét,

székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,

főtevékenységét,

képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,

cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,

adószámát.

 

Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:

természetes személy esetén

magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát,

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi – okiratot, hogy

a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,

belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.

 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő köteles ellenőrizni a 6. pontban meghatározott, bemutatott, azonosságot igazoló okirat érvényességét.

 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése során az Adatkezelő köteles ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.

 

Ha az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez szükséges, az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Adatkezelő jogosult a fent meghatározott intézkedéseken túlmenően a személyazonosságra vonatkozó adat nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

 

A 2017. évi LIII. törvény 7. § 8. bek. alapján az Adatkezelő a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az 5. pontban meghatározott adatokat tartalmazó, az 5. pont alapján bemutatott okiratról – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít.

 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Adatkezelő az érintetteteket hirdetmény és/vagy szabályzat útján tájékoztatja az adatkezelés kötelező voltáról, a kezelt adatok köreiről és egyebekről.

Adatkezelő, az üzleti kapcsolat kialakítását megelőzően, szóban is tájékoztatja az érintettet az átvilágítási intézkedésekről.

Az ügyfél kitölti a rá vonatkozó nyilatkozatot a fenti adatainak megadása mellett.

Ügyfél az említett nyilatkozat kitöltésével párhuzamosan igazolja személyazonosságát.

Adatkezelő Munkatársa a személyazonosságot igazoló, fent meghatározott iratokat lemásolja, és/vagy bedigitalizálja, és a papír alapú vagy elektronikus másolatot eltárolja az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben.

Összhangban a 2017. évi LIII. törvény előírásával, amennyiben pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény merül fel, az Adatkezelő köteles bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 2017. évi LIII. törvény által a 7-14. § alapján rögzített adatokat, a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény részletes ismertetését és a bejelentés alapjául szolgáló adatot, tényt, körülményt alátámasztó dokumentumokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

A feladattal megbízott Munkatárs az érkezett bejelentést a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak haladéktalanul továbbítani köteles.

 

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a 2017. évi LIII. törvény 7-11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szerv a 2017. évi LIII. törvény alapján tudomására jutott adatot, okiratot a tudomásra jutásától, illetve a birtokába kerülésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: hatóság felé történhet adatközlés, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak, más felé adatközlés nem történik.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett az a törvényben meghatározott adatokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a további szolgáltatások nyújtását  megtagadni köteles.

 

 

Tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Például adótanácsadás.

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott tanácsadási szolgáltatást igénybe vegyék.

 

Adatkezelés jogalapja:

A tanácsadáson történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul, ha az érintett és az Adatkezelő között nincsen jogviszony

szerződés teljesítése, ha az érintett (által képviselt szervezet) és az Adatkezelő között jogviszony áll fenn.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott tanácsadáson.

 

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
szolgáltatás, tanácsadás részletei* válaszadás, tanácsadás
tanácsadás során feltárt személyes adatok válaszadás, tanácsadás
időpont* azonosítás

 

Az adatkezelés célja a tanácsadási szolgáltatás elvégzése.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Adatkezelő az érintett számára az előre leegyeztetett időpontban megválaszolja az érintett felmerülő kérdéseit és általános, részletes tanácsadást nyújt az érintett számára adott szakterülettel kapcsolatban.

Adatkezelő szükség esetén írásbeli tanácsadással egészíti ki a szóbeli tanácsadást.

Adatkezelőt a rá vonatkozó jogi és szakmai etikai szabályok alapján titoktartás köti.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, ha azokat az érintett  nem szolgáltatja, az Adatkezelő az adatkezelést megtagadja.

 

Milyen adatfeldolgozási tevékenységeket végez az Adatkezelő a megbízó Partnere érdekében, nevében?

 

Könyvelési feladatok elvégzése

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái alábbiak:

megbízó Partner által könyvelésre átadott számlák, nyugták, pénztárgép-bizonylatok, bankszámlakivonatok, bevételi pénztárbizonylat, stb. személyes adat tartalma, például: név, lakcím/szállítási cím, bankszámlaszám.

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner maga, ha egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély,

megbízó Partner képviselője

megbízó Partner ügyfele

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: hatóság számára történik.

 

Bérszámfejtés

 

Abban az esetben történik az itt meghatározott adatfeldolgozás, ha a megbízó Partner az Adatkezelőt megbízza bérszámfejtési feladatokkal.

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái alábbiak:

születési név

anyja neve

születési hely, idő

nem

lakcím

adóazonosító

munkakör

TAJ szám

foglalkozás jellege

foglalkozás módja

költséghely

FEOR szám

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner munkavállalói

megbízó Partnerrel egyéb jogviszonyban (pl. megbízás) álló természetes személyek, akik vonatkozásában a szerződés alapján bérszámfejtési feladatokat lát el az Adatkezelő.

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől, esetleg az érintettől közvetlenül.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: jogszabályban meghatározott esetben és módon, vagy megbízó Partner kifejezett utasítására.

 

Megbízó Partner munkaszerződéseinek, munkaügyi nyilvántartásainak kezelése

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái

a vonatkozó szerződésekben találhatóak meg, így például: érintett családi és utóneve, adóazonosító jel, születési idő, a heti munkaidő, a FEOR-szám, a TAJ szám, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, béradatok.

a nyilvántartásokban: érintett neve és személyi adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, a megbízó Partner adatai, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatok, az érintettől levont járulékok alapja és összege.

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner munkavállalói

megbízó Partnerrel egyéb jogviszonyban (pl. megbízás) álló természetes személyek.

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől, esetleg az érintettől közvetlenül.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: jogszabályban meghatározott esetben és módon, vagy megbízó Partner kifejezett utasítására.

 

Megbízó Partner szakmunkástanulóinak, vele hallgatói jogviszonyban lévők adatainak feldolgozása

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

érintett neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,

a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,

a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jele

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner szakmunkástanulói, vele hallgatói jogviszonyban lévő természetes személyek.

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől, esetleg az érintettől közvetlenül.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: jogszabályban meghatározott esetben és módon, vagy megbízó Partner kifejezett utasítására.

 

Adóhatóság előtti eljárásban való képviselettel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

érintett neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje lakóhelyének címe,

képviselt vállalkozás neve

eljárásban a hatóság felé közlendő egyéb személyes adat.

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner képviselője

eljárásban a hatóság felé közlendő/közölt adattal beazonosítható természetes személy

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: jogszabályban meghatározott esetben és módon hatóság felé, harmadik személy felé (pl. ügyvéd) vagy megbízó Partner kifejezett utasítására.

 

TB ügyintézés során feldolgozott adatok

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

személyazonosításra alkalmas igazolvány, érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély,

lakcímkártya,

adóigazolvány,

TAJ kártya adattartalma (kivéve képmás)

meghatalmazás adattartalma

adott ügyhöz tartozó formanyomtatvány adattartalma, ha a fenti adatköröktől eltér.

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner képviselője, munkavállalója

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: jogszabályban meghatározott esetben és módon hatóság felé, harmadik személy felé (pl. ügyvéd) vagy megbízó Partner kifejezett utasítására.

 

Adófolyószámlák egyeztetése

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner, mint adózó neve

időszak

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: nem történik.

 

KSH adatszolgáltatás

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner adata

adott adatszolgáltatás során kötelezően megadandó adat – függ az adatszolgáltatáshoz használt nyomtatvány adattartalmától

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: a KSH felé történik.

 

Kötelező kamarai hozzájárulás bejelentése

 

Abban az esetben történik az itt meghatározott adatfeldolgozás, ha a megbízó Partner az Adatkezelő megbízza a kamarai hozzájárulás bejelentésének feladatával.

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner neve

besorolás/e.v. nyilvántartási szám

székhely

adószám

tevékenység

méret

képviselő neve

képviselő lakóhelye

kamarai kapcsolattartó neve

kamarai kapcsolattartó telefonszáma

kamarai kapcsolattartó e-mail címe

megbízó Partner levelezési címe

megbízó Partner bankszámlaszáma

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

adott esetben a megbízó Partner önmaga

megbízó Partner képviselője

megbízó Partner munkavállalója (mint kamarai kapcsolattartó, ha ezt a feladatot nem az Adatkezelő látja el)

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: a illetékes kamara felé történik.

 

Kötelező kamarai bevallások elkészítésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner neve

székhely

adószám

képviselő neve

kamarai kapcsolattartó neve

kamarai kapcsolattartó telefonszáma

kamarai kapcsolattartó e-mail címe

bevallás kötelező adattartalma

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

adott esetben a megbízó Partner önmaga

megbízó Partner képviselője

megbízó Partner munkavállalója (mint kamarai kapcsolattartó, ha ezt a feladatot nem az Adatkezelő látja el)

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: a illetékes kamara felé történik.

 

Számviteli politika és szabályzatok készítésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

Abban az esetben történik az itt meghatározott adatfeldolgozás, ha a megbízó Partner az Adatkezelőt megbízza számviteli politika és egyéb szabályzatok elkészítésével.

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner neve

székhely

adószám

képviselő neve

megbízó Partner munkavállalójának neve, beosztása

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

adott esetben a megbízó Partner önmaga

megbízó Partner képviselője

megbízó Partner munkavállalója

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: nem történik.

 

Hitelkérelemhez szükséges dokumentációk kitöltésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

Abban az esetben történik az itt meghatározott adatfeldolgozás, ha a megbízó Partner az Adatkezelőt megbízza hitelkérelmi dokumentációban történő részvétellel, összeállítással.

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner neve

székhely

adószám

képviselő neve

megbízó Partner munkavállalójának neve, beosztása

hitelkérelmen szereplő egyéb adat – függő a kérelemtől és a finanszírozótól

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

adott esetben a megbízó Partner önmaga

megbízó Partner képviselője

megbízó Partner munkavállalója (mint kapcsolattartó)

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: közvetlenül a bank felé történik.

 

Könyvelésből átadott, főkönyvi kivonaton túli részletező kimutatások elkészítésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner neve

 

Egyéb adat már anonimizáltan kerül feldolgozásra.

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

adott esetben a megbízó Partner önmaga (pl. egyéni vállalkozó)

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: nem történik.

 

Pályázathoz kapcsolódó dokumentációk összeállításával, kimutatások készítésével kapcsolatos adatfeldolgozás

 

Abban az esetben történik az itt meghatározott adatfeldolgozás, ha a megbízó Partner az Adatkezelőt megbízza pályázati dokumentációban történő részvétellel, összeállítással, kimutatások végzésével.

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner neve

székhely

adószám

képviselő neve

megbízó Partner munkavállalójának neve, beosztása

munkaszerződésben és nyilvántartásban kezelt adatok (lásd korábban)

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

adott esetben a megbízó Partner önmaga (pl. egyéni vállalkozó)

megbízó Partner munkavállalói

megbízó Partnerrel egyéb jogviszonyban (pl. megbízás) álló természetes személyek.

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: nem történik.

 

Önellenőrzéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner által már korábban a könyvelésre átadott számlák, nyugták, pénztárgép-bizonylatok, bankszámlakivonatok, bevételi pénztárbizonylat, stb. személyes adat tartalma, például: név, lakcím/szállítási cím, bankszámlaszám.

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner maga, ha egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély,

megbízó Partner képviselője

megbízó Partner ügyfele

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: nem történik.

 

Év közben érkezett ügyfelek tárgyévben készített anyagainak felülvizsgálata

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner által könyvelésre átadott számlák, nyugták, pénztárgép-bizonylatok, bankszámlakivonatok, bevételi pénztárbizonylat, stb. személyes adat tartalma, például: név, lakcím/szállítási cím, bankszámlaszám.

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner maga, ha egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély,

megbízó Partner képviselője

megbízó Partner ügyfele

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: nem történik.

 

Ügyfél bevallásainak folyamatos és pontos elkészítése

 

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

megbízó Partner által bevallás elkészítéséhez átadott számlák, nyugták, pénztárgép-bizonylatok, bankszámlakivonatok, bevételi pénztárbizonylat, stb. személyes adat tartalma, például: név, lakcím/szállítási cím, bankszámlaszám.

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner maga, ha egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély,

megbízó Partner képviselője

megbízó Partner ügyfele

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: nem történik.

 

Dokumentumok illetékes hivatalokhoz a jogszabályban előírt határidőben történő benyújtása a megbízó Partner, mint adatkezelő érdekében

 

A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

benyújtandó dokumentum személyes adat tartalma, például: név, lakcím/szállítási cím, bankszámlaszám, függően a dokumentum céljától

 

A személyes adatok vonatkozásában az érintettek kategóriái az alábbiak:

megbízó Partner maga, ha egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély,

megbízó Partner képviselője

 

Az adatfeldolgozás módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: a megbízó Partnertől, mint adatkezelőtől.

 

Adatátadás módja az Adatkezelő felé: elektronikusan és/vagy papír alapon.

 

Adatközlés: illetékes hivatalok felé történik.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

 

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az kaposvar@a-jazmin.hu, siofok@a-jazmin.hu, info@konyveleskaposvar.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

  • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a www.konyveleskaposvar.hu, www.konyveles-siofok.hu oldalon megtalálhatóak.
  • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot

 

Kelt: 2018. Május hó 1. nap

Németh Mária Zsuzsanna

Ügyvezető Igazgató

A-Jázmin Kft.